Thông tin thời khóa biểu

Bước 1: Truy cập chức năng Thời khóa biểu

-> Cách 1:

  • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào chức năng Thời khóa biểu để theo dõi Thời khóa biểu của học viên.

-> Cách 2:

  • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào ảnh dại diện người dùng để hiển thị danh sách chức năng trên ứng dụng.

  • Sau đó chọn chức năng Thời khóa biểu.

Bước 2: Chọn vào để lựa chọn buổi học tương ứng cần xem chi tiết.

Ghi chú:

  • Màu xám: Buổi học đã kết thúc.

  • Màu xanh: Buổi học chưa bắt đầu.

  • Thẻ "Tuần": Hiển thị lịch học theo tuần hiện tại.

  • Thẻ "Tháng": Hiển thị lịch học theo tháng hiện tại.

  • Thông tin lịch học: Khi chọn sẽ hiển thị thông tin chi tiết về buổi học ngày hôm đó.

Bước 3: Ứng dụng hiển thị thông tin chi tiết của buổi học đó.

Ghi chú:

  • (1): Thông tin chi tiết về buổi học (Thông tin bài giảng, bài tập về nhà, điểm danh,...).

  • (2): Danh sách các buổi học (Có thể chọn để hiển thị thông tin chi tiết về buổi học đó).

Last updated