Thu phí thi thử

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payments, ta nhấn vào button Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán, nhập đầy đủ các thông tin học viên đóng Placement Test, sau đó chọn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tên của Student

  2. Loại thanh toán của Payment này là Placement Test

  3. Tổng của Payment

  4. Split Payment: Chia ra tổng số lần thanh toán

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Payment được tạo.

Last updated