Quản lý kết quả PT/Demo của học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Schedules, chọn buổi PT/Demo cần chấm điểm cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của buổi Placement Test/Demo, chọn vào tab Placement Test/Demo, sau đó nhập điểm cho học viên(nếu học viên có tham gia buổi PT/Demo). Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là PT/Demo.

Hướng dẫn chấm điểm PT/Demo

Last updated