Tạo lớp học, lớp chờ

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, chọn Create Class để mở ra màn hình tạo mới lớp.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Lớp học, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó chọn Save để hoàn tất việc tạo ra 1 lớp học mới.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Tên của Lớp học, có thể để rỗng hệ thống sẽ tự động sinh ra tên lớp.

 2. Lựa chọn Lớp học muốn Upgrade lên lớp mới.

 3. Thời gian bắt đầu và kết thúc của Lớp học.

 4. Lựa chọn Khóa học cho Lớp học.

 5. Tổng số học sinh trong Lớp học.

 6. Tổng thời gian của Lớp học.

 7. Ngày học của Lớp học trong tuần.

 8. Syllabus By: By Session: chạy theo buổi, By Date: chạy theo ngày.

 9. Thời gian học tương ứng với ngày học của Lớp học.

 10. Schedule By: Even weeks: tuần chẵn/Odd weeks: tuần lẻ

Bước 3: Nhập thông tin cấu hình Class In (Nếu có tích hợp với bên thứ 3).

Với trường hợp có tích hợp với Class In

 1. Online Learning Status: Active

 2. Class In Settings:

Class In: Teacher -> Chọn từ Room (Loại: Teacher User, Head Teacher)

Class In: Head Teacher -> Mặc định từ Room (Loại: Head Teacher) Lớp tạo ra trên hệ thống sẽ set mặc định 1 Head Teacher

Class In: Assistant -> Chọn từ Room (Loại: Teacher User, Head Teacher)

Class In: Auditors -> Chọn từ Room (Loại: Regular User)

Class In: Recording: có record hay không (Yes/No)

Class In: Number of students on stage: Số lượng học viên

Class In: Folder Name: Tên Folder Name

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Lớp học sau khi tạo thành công.

Lưu ý : Để bật đồng bộ Lớp qua Class In, chọn trạng thái Online là Active.

Video hướng dẫn Tạo mới lớp học

Last updated