Tạo phòng học - Xếp phòng

Tạo phòng học (Class In: Teacher)

Room được tạo trên EMS được xem như 1 account Teacher bên ClassIn (Nếu có tích hợp với bên thứ 3)

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Room, ta nhấn vào button Create Room để mở ra màn hình thêm mới Room.

Bước 2: Nhập thông tin Room (Online/offline) và nhập đầy đủ thông tin cấu hình. Cuối cùng, chúng ta nhấn Save để lưu lại.

Ghi chú: 🎉

  1. Nhập tên Room (Class In Teacher)

  2. Chọn loại Room cần cấu hình (Online/Offline)

  3. Chọn chi nhánh cần cấu hình Room.

  4. Chọn loại User cần cấu hình cho Room: (Teacher users/Head Teacher/Regular User)

Class In: Teacher -> Chọn từ Room (Loại: Teacher User, Head Teacher)

Class In: Head Teacher -> Mặc định từ Room (Loại: Head Teacher) Lớp tạo ra trên hệ thống sẽ set mặc định 1 Head Teacher

Class In: Assistant -> Chọn từ Room (Loại: Teacher User, Head Teacher)

Class In: Auditer -> Chọn từ Room (Loại: Regular User)

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Rooms được tạo.

Xếp phòng

Xếp phòng thì hệ thống mới tạo được lesson và đồng bộ qua Class in thông tin đó khi bật Active trong lớp(Class - EMS), trên Class In Lớp(course) phải có trước đó.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, sau đó chọn lớp mà bạn muốn xếp phòng giảng dạy cho Giáo viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào tab Sessions, sau đó nhấn vào Schedule Teacher/TA/Room.

Bước 3: Tại màn hình lựa chọn các tiêu chí để xếp lịch cho Room, sau đó chọn vào button Check.

Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách Room phù hợp, chọn Room muốn xếp, chọn Save để hoàn tất.

Bước 5: Nhấn OK để xác nhận việc xếp Room là thành công.

Video hướng dẫn tạo phòng học và xếp phòng

Last updated