Cấu hình SMS

ước 1: Vào module Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin chọn Gateway SMS Setting.

Bước 3: Chọn Center và nhà cung cấp, sau đó nhâp các thông tin mà bên nhà mang cung cấp.

🙆♀ Lưu ý :

(1) và (4) : Thông số kĩ thuật từ nhà cung cấp Call Center và thông số này sẽ do nhà cung cấp cấp phát.

Bước 4: Cuối cùng click Save.