📨Lập lịch gửi Email

Lập lịch gửi email với mục đích hệ thống sẽ tự động gửi email đến với tập Khách hàng bạn đã chọn với thời gian cài đặt sẵn có.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Chiến dịch (Campaigns) chọn chiến dịch muốn lập lịch gửi Email.

Bước 2 : Tại thanh Supanel Email Markerting, bấm chọn "Tạo mới".

Bước 3 : Chọn đầy đủ thông tin tại màn hình cài đặt lịch gửi và chọn mẫu email template. Sau đó nhấn Lưu.

⚠️Lưu ý : Ngày và thời gian bắt đầu gửi sẽ trừ 7 tiếng vì hệ thống đang được cài đặt theo giờ HCM.

Vi dụ muốn gửi email vào 08:00 AM thì phần giờ sẽ trừ 7 tiếng, sẽ nhập vào 01:00AM

🙆‍♀️Ghi chú :

  1. Nhập tên email MKT

  2. Lên lịch hệ thống gửi tự động với thời gian và ngày tháng

  3. Tích chọn và ô để hệ thống gửi ra tệp DSKH đã chọn (Target Lists)

  4. Chọn email gửi đi từ hệ thống

  5. Đặt tên hiện thị email

  6. Chọn trạng thái kích hoạt email

  7. Chọn mẫu email template đã soạn, có thể xem thêm hướng dẫn tạo Email MKT

  8. Email reply to trường hợp KH muốn phản hồi về email gửi ra

Bước 4: Nhấn vào Launch Wizard.

Bước 5: Chọn (1) Lập lịch gửi Email (Schedule Email). Hệ thống thông báo Lịch gửi email đã được bật.

Lưu ý : Trường hợp muốn test gửi email ngay có thể bấm chọn Gửi bài kiểm tra (Send Test), hệ thống sẽ gửi email vào tệp DSKH đã chọn trong Target list với type là "Test".

Trường hợp muốn gửi email ngay lập tức, xem tiếp hướng dẫn phía dưới 👇

Bước 6: Vào Admin -> Hàng đợi Email (Email Queue).

Bước 7: Hệ thống hiển thị danh sách người được lập lịch gửi Email (bạn cũng có thể gửi mà không cần lên lịch), bạn có thể chọn tất cả hoặc chọn một số người có trong danh sách, sau đó nhấn nút Gửi email chiến dịch xếp hàng (Send Queued Campaign Emails) để gửi.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Chọn tất cả để gửi email chiến dịch, trường hợp muốn gửi tất cả chọn vào mũi tên như hình bên dưới.

  1. Nhấn vào Send Queued Campaign Emails để gửi chiến dịch

Trường hợp muốn xoá DSKH khỏi chiến dịch Email MKT cần gửi thì làm các bước sau:

Bước 1: Vào Admin -> Hàng đợi Email (Email Queue).

Bước 2: Chọn tất cả để gửi email chiến dịch, trường hợp muốn gửi tất cả chọn vào mũi tên (1) như hình bên dưới. Cuối cùng chọn Xoá bỏ (2) là hoàn tất

Last updated