Sử dụng điểm Loyalty

🙆‍♀️ Mỗi điểm học viên tích được sẽ được đổi thành tiền và trừ ra cho payment học viên thanh toán, 1 Điểm sẽ tương đương với 1000 VNĐ

Bước 1: Tại màn hình thanh toán ví dụ với thanh toán Book/Gift, chọn Loyalty sau đó nhấn vào button Use Loyalty, nhập số điểm mà học viên muốn sử dụng.

Bước 2: Màn hình nhập số điểm Loyalty học viên hiện lên, user chỉ cần nhập số điểm mà học viên muốn sử dụng.

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền học viên sau thanh toán.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Payment sau khi Save thành công.

Last updated