Thêm học viên vào buổi Placement Test - Thi thử

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Schedules, chọn buổi Placement Test cần thêm học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của buổi Placement Test, nhấn chọn tab subpanel “Placement Test”. Sau đó chọn học viên cần Add vào buổi Placement Test.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Lựa chọn loại Học viên: Lead hoặc Student

2. Chọn Select để chọn Học viên.

3. Gửi SMS cho học viên nhắc nhở thi Placement Test.

4. Gửi Email cho học viên nhắn nhở thi Placement Test.

5. Link đến Report nào.

6. Xuất danh sách kết quả của học viên tham gia buổi PT.

7. Nhập danh sách kết quả của học viên tham gia buổi PT.

Bước 3: Bấm vào "Select" để chọn học viên cần thêm vào buổi PT.

Bước 4: Kết quả sau khi thêm thành công học viên vào buổi Placement Test. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Ready to PT.

Last updated