🎓Upload file Import Students

Bước 1: Ở màn hình Tổng Quan, click vào Module của Student/Học viên. Sau đó chọn "nhập dữ liệu từ file excel".

Bước 2: - Nếu chưa có Template Import Student, bấm vào Tải xuống mẫu file nhập để tải về. - Nếu đã hoàn thiện bước fomat excel để import thì bấm “chọn Tệp” để chọn file Excel. - Nếu dữ liệu là mới anh chị chọn mục “ Chỉ tạo dòng dữ liệu mới”. - Tick vào "Vui lòng chọn" Nếu chưa có lưu lại dữ liệu mapping field - Khi đã lưu lại dữ liệu mapping filed ở lần import trước (nếu có) tick chọn mẫu tên đã lưu -> Bấm "Tiếp theo"

Bước 3: Anh chị kiểm tra lại thuộc tính file nhập. Nếu ở dạng mm/dd/yyyy hãy đổi lại thành dd/mm/yyyy như hình. Sau đó chọn Tiếp theo

Bước 4: Mapping Field. Anh/chị chọn lại từng field tương ứng với các cột Excel. Thông thường khi upload cùng ngôn ngữ (ví dụ: File excel là ngôn ngữ Tiếng Việt - Hệ thống để ngôn ngữ Tiếng Việt) hệ thống sẽ lấy hầu hết các trường Module. Sau khi Mapping xong, bấm “Tiếp theo”.

Ghi chú:

  1. Dòng tiêu đề: là dòng header của file Excel

  2. Trường Mô-đun: Chọn giống "Dòng tiêu đề" để đối chiếu đúng trường thông tin trên hệ thống (Lưu ý bước này)

  3. Hàng 1: Là dữ liệu anh/chị nhập trong file Excel

Bước 5: Kiểm tra trùng lặp. Nếu dữ liệu nào bị trùng, hệ thống sẽ không upload lên.

  • Option "Mặc định" sẽ lấy theo option "Chọn chỉ mục"

Ghi chú:

  1. Các lĩnh vực cần kiểm tra: Ô này trống thì không check trùng dữ liệu.

  2. Các lĩnh vực có sẵn: Chọn kéo thả các thông tin có trong ô này sang ô số 1 để check trùng dữ liệu

  3. Nhập vào ô này để đặt tên "vd: Import Teacher" -> khi thao tác import ở lần sau, trong Bước 2 chọn vào option "Import Teacher" thì tới Bước 4 các trường mô-đun sẽ được mapping sẵn field.

Bước 6: Xem kết quả nhập: Hệ thống sẽ hiển thị tóm lược có bao nhiêu dòng được tạo thành công, chọn vào xem Dữ liệu trùng lặp và dữ liệu import Lỗi để kiểm tra (nếu có). - Hoàn tác nhập: Không cho dữ liệu đã import thành công đưa lên hệ thống và quay lại bước 1 để import lại (nên sử dụng tính năng này nếu có nhiều dòng lỗi hoặc trùng lặp) - Nhập lại: Quay lại bước 1 nếu muốn tiếp tục import file khác. - Thoát ra: thoát màn hình import.

VIDEO HƯỚNG DẪN IMPORT STUDENTS

Last updated