🏦Bank Transactions - Đối soát tự động

Tính năng Đối soát tự động là tính năng giúp cho trung tâm đối soát chi phí giao dịch của từng phiếu thu thanh toán và kế toán không cần kiểm tra thông tin ngân hàng như trước đây

Tính năng Bank Transactions (Đối soát tự động) giúp cho trung tâm đối soát chi phí giao dịch của từng phiếu thu thanh toán theo hình thức chuyển khoản trên hệ thống, và nhân viên kế toán không cần thực hiện bước kiểm tra thông tin ngân hàng như trước đây.

Để thực hiện đối soát tự động, mình thực hiện theo những bước sau:

Last updated