👩‍🎓Cách tính số lượng Học viên Active?

Các gói Standard, Pro, Unlimited tính phí sử dụng dựa trên số học viên Active Student. Nên việc xác định chính xác số lượng Active Student sẽ giúp đơn vị hiểu rõ các tính phí và ước lượng số học viên

Học viên Active là gì

Học viên active là học viên đang học tại trung tâm hoặc học viên có phát sinh doanh thu.

Trường hợp học viên không hoạt động (Unactive)

Các trường hợp dưới đây sẽ xác định học viên không hoạt động (unactive)

  1. Học viên được khởi tạo sau 30 ngày nhưng chờ lớp, chưa tham gia vào 1 lớp học hoặc phát sinh khoản phí đóng nào khác.

  2. Học viên bảo lưu/ tạm hoãn từ 30 ngày trở lên.

  3. Học viên đã kết thúc học tại trung tâm (ngày kết thúc sau cùng trong các lớp học viên tham gia) từ 30 ngày trở lên.

Lưu ý:

  1. Trường hợp học viên đang học nhiều lớp tại trung tâm, hệ thống sẽ lấy ngày kết thúc xa nhất làm mốc để tính Học viên Active

  2. Trường hợp học viên được tạo trên hệ thống ngày 02/04/2024, học viên đóng tiền ngày 05/05/2024, ngày kết thúc khóa học là ngày 02/07/2024. Hệ thống sẽ lấy ngày 02/07/2024 làm mốc để tính số lượng Học viên Active.


Các câu hỏi thường gặp

Cách 1. Truy cập vào hồ sơ học viên -> Trên thanh tiêu đề -> Tìm đến thẻ chứa thông tin

Active Student

  • Để lọc ra danh sách và số lượng Active Student trong Filter chọn EMS Active Student = TRUE

Cách 2: Để xem số lượng Học viên Active trên hệ thống, người dùng (Admin) có thể làm theo hướng dẫn sau:

  1. Tài khoản có phân quyền Admin truy cập vào phân hệ Admin

  2. Người dùng truy cập vào License info (Thông tin bản quyền) để kiểm tra số lượng học viên Active

  1. Total Student là Số lượng học viên Active/Tổng số học viên trên hợp đồng. Ví dụ hợp đồng khách hàng đăng ký 2000 học viên nhưng tổng số học viên Active hiện tại là 3789 học viên, trường hợp này Khách hàng liên hệ với DOTB để tiến hành cập nhật hợp đông theo số lượng học viên tăng thêm.

Trường hợp học viên bảo lưu có được tính là Học viên Active không?

Nếu học viên khởi tạo tài khoản nhưng không đăng ký học bất kỳ khoá học nào, đây có được gọi là Active Student không?

Nếu học viên đã học hết khoá học, họ có được tính là Active Student không?

Nếu học viên chỉ đăng ký Học Demo hoặc Học nợ (OutStanding) thì họ có được tính là Active Student không?

Last updated