Cấu hình URL Document trong Kind of Courses

Bước 1: Sau khi đã đưa file nghe, tài liệu lên Goolge Drive. Vào module Kind of Courses, chon khóa học mà bạn muốn cài đặt tài liệu trên Drive.

Bước 2: Sau đó click Edit, tại trường URL Document, nhập Folder ID của thư mực đã tạo trên Drive, dán vào Kind of courses trên hệ thống. Cuối cùng nhấn chọn Save để lưu lại.

Ghi Chú :

URL Document: sẽ được lấy bằng Tên Thư Mục chứa các tệp đó.

Ví dụ: DOTB

Hoặc : DOTB/02. Pre-CleverKid (nếu có thư mục con trong thư mục lớn).

Last updated