📐Định dạng file học viên

Format dữ liệu, import file học viên tiềm năng và file học viên chính thức.

HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU FILE MASTER DATA

Ghi chú

  • Các trường thông tin được tô đỏ trong file excel là những trường thông tin bắt buộc phải điền.

  • Tất cả các cột đều phải ở định dạng text/văn bản.

  • Định dạng ngày trong excel là dd/mm/yyyy và phải đổi về dạng text/văn bản.

  • Phải xóa dòng rỗng của excel trước khi upload.

Bước 1: Anh chị click vào đây để chọn toàn bộ vùng của Excel

Bước 2: Anh chị format lại file về định dạng text/văn bản.

Bước 3: Sau khi định dạng toàn bộ văn bảng xong, anh chị tiếp tục xóa dòng rỗng. Để xóa dòng rỗng, anh chị bấm vào dữ liệu cuối cùng của data.

Bước 4: Bấm theo phím tắt như sau: Giữ phím Shift và Ctrl sau đó bấm thêm nút “↓” trên bàn phím để chọn tất cả các vùng rỗng

Bước 5: Anh chị chọn chuột phải và chọn Delete/Xóa bỏ. Tới bước này là hoàn tất bước chỉnh file Excel

Last updated