Quản lí sự vụ

Quản lí phiếu thu

Bước 1: Đưa chuột vào module Payment, click chọn Payment muốn thức hiện việc xuất phiếu thu.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Payment, Click Tab Subpanel “Receipt”, sau đó click Export ” để tiến hành xuất phiếu thu cho học viên.

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện việc xuất phiếu thu cho học viên.

Quản lí chiết khấu(Discount)

Bước 1: Click chuột vào module Discount chọn Create Discount.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới chiết khấu, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó click Save để hoàn tất.

Ghi chú:

1:Số tiền discount.

2:Phần trăm discount

3: Discount không áp dụng với một số trung tâm hoặc giới thiệu học viên,….

4: Loại giảm giá

5: Ngày bắt đầu,ngày kết thúc discount.

Lưu ý: Có thể chỉ nhập số tiền hoặc phần trăm Discount

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chiết khấu sau khi tạo thành công.

Quản lí Voucher

Bước 1: Đưa chuột vào module Sponsors Code chọn Create Voucher.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Voucher, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó Click Save để hoàn tất.

Ghi chú:

1: Tên Voucher (có thể nhập chữ hoặc số),Số tiền, phần trăm giảm giá

2: Trạng thái của Voucher và loại áp dụng

3: Số lần sử dụng Voucher và ngày bắt đầu,kết thúc lượt sử dụng Voucher

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Voucher sau khi tạo thành công.

Quản lí Loyalty

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Loyalty chọn Create Loyalty.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Loyalty, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó click Save để hoàn tất .

Ghi chú:

1:Loại Loyalty (Điểm giới thiệu,điểm thưởng,điểm trừ).

2:Số điểm cộng/trừ

3: Chọn học viên cộng/trừ điểm 4: Ngày cộng/trừ điểm

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Loyalty sau khi tạo thành công.

Chính sách quản lí thu tiền

Chuyển trung tâm

Bước 1:Đưa chuột vào module Student ,click vào học viên có nhu cầu chuyển trung tâm hoặc có thể search tên học viên,số điện thoại,… trên thanh công cụ search.

Bước 2: Tại màn hình Student, click vào Menu Edit chọn Moving Center.

Bước 3: Tại màn hình chuyển trung tâm, nhập trung tâm học viên muốn chuyển và những thông tin liên quan.Sau đó click Save.

Ghi chú:

1:Thông tin gói học trước đó mà học viên đã mua và đã thanh toán, và số tiền còn dư từ gói học đó.

2:Thông tin học viên chuyển trung tâm.

3: Thông tin trung tâm mới mà học viên lựa chọn chuyển tới..

4:Thông tin số giờ học viên còn lại tại trung tâm hiện tại dùng để quy đổi số giờ tương đương tại trung tâm sắp chuyển đến.

5:Thông tin số tiền học viên còn lại tại trung tâm hiện tại dùng để quy đổi số tiền đóng vào cho trung tâm sắp chuyển đến.

6:Ngày chuyển đi tại trung tâm cũ

7:Ngày chuyển tới trung tâm mới

8:Nội dung mô tả thêm.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chuyển trung tâm của học viên sau khi Save thành công.

Chuyển nhượng học phí

Bước 1: Đưa chuột vào module Student ,click vào học viên có nhu cầu chuyển nhượng học phí hoặc có thể search tên học viên,số điện thoại,… trên thanh công cụ search.

Bước 2: Tại màn hình Student, click vào Menu Edit chọn Transfer Fee.

Bước 3: Tại màn hình chuyển nhượng học phí, chọn học viên được nhận học phí ,sau đó click Save để hoàn tất.

Ghi chú:

1:Thông tin gói học trước đó mà học viên đã mua và đã thanh toán, số tiền còn lại có thể chuyển đổi cho học viên khác.

2: Thông tin học viên chuyển học phí của mình cho học viên khác.

3:Thông tin học viên được nhận học phí chuyển đổi.

4:Số giờ được quy đổi tương đương để chuyển cho học viên khác.

5:Sô tiền dùng để chuyển đổi sang cho học viên khác.

6:Ngày chuyển đổi học phí cho học viên khác.

7:Ngày học viên khác nhận được học phí chuyển đổi.

8:Nội dung mô tả thêm.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chuyển chuyển nhượng học phí của học viên sau khi Save thành công.

Hoàn tiền

Bước 1: Đưa chuột vào module Student ,click vào học viên có nhu cầu hoàn tiền hoặc có thể search tên học viên,số điện thoại,… trên thanh công cụ search.

Bước 2: Tại màn hình Student, click vào Menu Edit chọn Refund.

Bước 3: Tại màn hình hoàn học phí, nhập số tiền hoàn cho học viên và chi phí phát sinh(nếu có).Sau đó click save để hoàn tất.

Ghi chú:

1:Thông tin gói học trước đó mà học viên đã mua và đã thanh toán, số tiền còn lại có thể refund.

2:Thông tin học viên nhận hoàn tiền.

3:Thông tin số tiền hoàn trả.

4:Phí chuyển đổi giao dịch cho admin(nếu có).

5:Ngày hoàn tiền.

6: Nội dung mô tả thêm.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin hoàn tiền của học viên sau khi Save thành công.