Convert Payment to Amount

Tính năng này được sử dụng khi học viên đã mua một gói học mà chưa sử dụng hoặc Delay số giờ cho lớp học , và họ muốn sử dụng gói học A này hoặc số giờ Delay để học gói học B hoặc mua gói học khác.

Bước 1: Chọn payment mà học viên đã mua trước đó. Trong thông tin Payment chọn "Admin Action", lưu ý lúc nào use type là Hour, sau đó chọn Convert Payment.

Bước 2: Sau đó chọn use type là "To Amount", và cuối cùng nhấn chọn Submit.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin covert payment thành công khi đã chuyển sang Amount . Lưu ý use type khi chuyển thành công sẽ là Amount.

Last updated