Tạo giáo viên, thông tin đăng nhập giáo viên

Tạo giáo viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Teacher, chọn Create Teacher để mở ra màn hình thêm mới giáo viên.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Giáo viên, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó chọn Save để hoàn tất việc tạo Giáo viên.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Giáo viên sau khi tạo thành công.

Thông tin đăng nhập giáo viên

Bước 1: Tại module Teacher chọn giáo viên cần xem thông tin đăng nhập

Bước 2: Màn hình thông tin giáo viên hiện ra, chọn chức năng Teacher Login để xem thông tin đăng nhập giáo viên

Bước 3: Màn hình Teacher Login hiện ra, nhấn Edit để chỉnh sửa thông tin đăng nhập giáo viên (nếu cần)

Ghi chú:

  1. EMS Username: Tên đăng nhập của giáo viên (mặc định là gmail của giáo viên)

  2. EMS Default Password: Mật khẩu mặc định của hệ thống

  3. Nút Edit để chỉnh sửa thông tin giáo viên, cài lại mật khẩu.

Bước 4: Sau khi nhấn Edit, tại phần Teacher Login có thể thực hiện cài lại mật khẩu cho giáo viên

Ghi chú:

  1. Tích chọn vào ô Reset Password để tiến hành cài lại mật khẩu

  2. Đặt lại mật khẩu là mật khẩu mặt định của hệ thống

  3. Tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên

  4. Tạo mật khẩu mặt định mới (Hình 2)

  5. Cuối cùng ấn nút Save để lưu cài đặt

Video hướng dẫn Tạo Giáo viên, thông tin hồ sơ đăng nhập App/Web

Last updated