📰Quản lý thi đầu vào, học thử (PT/Demo)

Quản lý kết quả học viên các buổi thi đầu vào hoặc thi thử (Placement Test) hoặc các buổi học trail (Demo) của học viên

Một số tính năng của module:

Last updated