Quản lí thi đầu vào, học thử (PT/Demo)

PT/Demo

Tạo buổi PT cho học viên

Bước 1: Click vào module Schedules, sau đó click Create PT.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới buổi PT, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Click Save để hoàn tất.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết buổi PT được tạo.

Tạo buổi Demo cho hoc viên

Bước 1: Click chuột vào module Schedule chọn Create Demo.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới buổi Demo, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Click Save để hoàn tất.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết buổi Demo được tạo.

Thêm hoc viên vào buổi PT

Bước 1: Click chuột vào module Schedule , click chọn buổi PT cần thêm học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của buổi PT, Click tab Subpanel “Placement Test”.Sau đó chọn học viên cần Add vào buổi PT.

Ghi chú:

1: Lựa chọn loại Học viên: Lead hoặc Student

2: Click Select để chọn Học viên .

3: Gửi SMS cho học viên nhắc nhở thì PT

4: Thêm vào buổi PT khác 5: Xuất danh sách học viên tham gia buổi PT.

Bước 3: Kết quả sau khi thêm thành công Học viên vào buổi PT. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Ready to PT.

Thêm học viên vào buổi Demo

Bước 1: Click chuột vào module Classes chọn lớp cần đưa học viên vào buổi demo.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết Classes, click tab subpanel “Student Situations” , lựa chọn loại Học viên, Click Add để tiến hành thêm Học viên vào buổi Demo.

Ghi chú:

1: Lựa chọn loại Học viên: Lead hoặc Student

2: Chọn thời gian cho học viên học demo sau đó click Add để thêm học viên vào lớp

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin học viên sau khi được thêm vào lớp Demo thành công. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Ready to Demo.

Thu phí thi thử

Bươc 1: Đưa chuột vào Menu Payment & Enrollment chọn Create Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán, nhập đầy đủ các thông tin học viên đóng PT. Click Save để hoàn tất.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Payment được tạo.

Quản lí Kết Quả PT của học viên

Bước 1: Đưa chuột vào menu Schedules ,chọn buổi PT cần chấm điểm cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình thông tin buổi PT,click vào tab Placement Test,sau đó nhập điểm cho học viên (nếu học viên có tham gia buổi PT). Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là PT/Demo.