❣️Thư viện ảnh cập nhật tương tác Like/Comment

Giúp người dùng trải nghiệm như một ứng dụng mạng xã hội

Người dùng bấm thích, xem được lượt thích và lượt bình luận của giáo viên, học viên khác.

Viết và gửi bình luận.

Thư viện ảnh trên app đồng bộ về EMS, xem được các thông tin like - comment của giáo viên - học viên.

Last updated