💳Bank Transactions - Module và Lọc thông tin

Dưới đây là phần hướng dẫn sử dụng Module Bank Transactions/Đối soát tự động và lọc thông tin trong Module

Hướng dẫn sử dụng Module tính năng Bank Transactions :

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, anh chị click vào nút 3 chấm như hình

Bước 2: Tại màn hình hiển thị, anh chị click vào module Bank Transactions

Bước 3: Sau Khi click vào module Bank Transaction/ Giao dịch ngân hàng. Màn hình sẽ hiển thị tổng quan về Module Bank Transaction

Chi tiết các trạng thái Bank Transactions :

  • Success/Thành công : Trạng thái Success sẽ hiện lên khi đối soát tự động thành công.

  • In Progress/Đang xử lý : Trạng thái In Progress sẽ hiện lên khi hệ thống đang đối soát, trường hợp này xảy ra, khi PH tiến hành thanh toán trên Mobile Apps, và thường trạng thái này sẽ cập nhật ngay lập tức khi Phụ Huynh thanh toán thành công từ Mobile Apps.

  • Not Found/ Không tìm thấy : Trạng thái Not Found sẽ hiện lên khi không tìm thấy thông tin giao dịch từ người chuyển tương ứng với khoản thanh toán nào.

Ngoài ra anh chị có thể sử dụng bộc lọc để lọc theo thông tin về ngân hàng, chi nhánh,v.v... ở bước sau đây.

Hướng dẫn lọc thông tin Đối Soát Tự Động

Để lọc được các thông tin trong bộ lọc của Đối Soát Tự Động. Trong Module Bank Transactions anh/chị tiến hành thực hiện như sau :

Bước 1 : Anh/chị chọn Create như trong hình.

Bước 2 : Anh/chị chọn Select, hệ thống sẽ hiện ra các bộ lọc liên quan đến đối soát tự động. Anh/chị có thể lọc những thông tin tương ứng.

Bước 3 : Anh/chị chọn lọc theo Filter mà mình muốn lọc. Ví dụ ở đây DOTB lọc theo Bank Name/Tên ngân hàng.

Ngoài ra anh/chị có thể chọn những Filter khác để lọc theo nhu cầu sử dụng.

Last updated