⬆️CẬP NHẬT EMS

Bản cập nhật lớn lần này chúng tôi vá một số lỗi liên quan đến trạng thái học viên, kí tự nhận xét học viên trong bảng điểm, điểm danh, lớp học và cập nhật một số tính năng mới sau :

Last updated