Quản lý mã giảm giá - Sponsor

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Sponsors Code, chọn Create Voucher để mở ra màn hình tạo mới Voucher.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Voucher, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó chọn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tên Voucher (có thể nhập chữ hoặc số), Số tiền, phần trăm giảm giá.

  2. Trạng thái của Voucher và loại áp dụng.

  3. Số lần sử dụng Voucher và ngày bắt đầu, kết thúc lượt sử dụng Voucher.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Voucher sau khi tạo thành công.

Hướng dẫn quản lý Voucher

Last updated