Cấu hình Dropdown Channel

Cấu hình Chanel trong module Target/Lead/Student

Bước 1: Tại Avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình module Admin, nhấp chuột chọn Dropdown Editor.

Bước 3: Tại màn hình Dropdown, lựa chọn mục utm_source_list.

Bước 4: Nhập thông tin cần thêm cho chương trình cần cài đặt ở mục Item Name và Display Name (Lưu ý: 2 thông tin này nhập giống nhau). Sau đó bấm Add. Cuối cùng bấm Save để hoàn tất.

Ghi chú:

  1. Edit: Chỉnh sửa tên hiển thị của Item

  2. Remove: Xoá Item

  3. Item Name: Tên định danh Item

  4. Display Label: Tên hiển thị của Item trong Dropdown (Có thể thay đổi trường thông tin này theo ngôn ngữ của hệ thống đang sử dụng)

  5. Add: Thêm giá trị Item mới vào List Items

Last updated