Gửi SMS đơn lẻ

Bước 2: Tại màn hình gửi SMS, chọn thông tin cần gửi SMS, sau đó chọn Send để gửi tin nhắn cho học viên.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Chọn Template SMS gửi tin nhắn

  2. Nội dung gửi tin nhắn (Người dùng có thể nhập thêm nội dung)

Last updated