Thay đổi giờ học của lớp

Bộ phận giáo vụ thực hiện thay đổi giờ học của lớp khi kế hoạch giảng dạy có sự thay đổi

Bước 1: Tại màn hình Kind of Couse, Bộ phận giáo vụ chọn khóa học tương ứng với lớp học

Bước 2: Bộ phận giáo vụ chọn Edit, sau đó tích bỏ chọn Fixed hours để cho phép thay đổi giờ học của lớp

Bước 3: Tại màn hình lớp học, chọn Edit, sau đó chọn Change schedule

Bước 4: Bộ phận giáo vụ điều chỉnh thời lượng của lớp học

🙆‍♀️Ghi chú:

  1. Default Hours: Số giờ mặc định của lớp học

  2. Change Form Date: Thời điểm áp dụng thay đổi

  3. Change Reason: Lý do thay đổi

Ví dụ lớp học có số giờ mặc định là 60 giờ, với thời lượng là 1.5 giờ/buổi, giáo vụ, giáo viên muốn tăng thêm 2 buổi thì Default Hours mới sẽ là 63 (tương ứng với 40 buổi + 2 buổi tăng thêm).

Last updated