Thông tin học phí

Sau khi thu tiền học viên thì hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến phụ huynh và đồng thời show chi tiết những khoản chưa thanh toán và thời gian thanh toán dự kiến.

Last updated