Export - Update Lead hàng loạt từ Target

Bước 1: Export dữ liệu của Targets ở trạng thái Converted của từng Users đã Assign.

Bước 2: File Excel hiển thị thông tin.

Bước 3: Sau khi đã được File như mẫu tiến hành Import Leads theo các bước sau:

Last updated