Quản lý điểm tích lũy

Bước 1: Tại thông tin màn hình Cá nhân, click vào chức năng Điểm tích lũy để hiển thị thông tin về điểm tích lũy của học sinh.

Bước 2: Ứng dụng sẽ hiển thị lịch sử chi tiết về điểm tích lũy được cộngđiểm tích lũy bị trừ

Ghi chú:

  • Tổng điểm tích lũy còn được hiển thị dưới tên của người dùng

Last updated