Tạo buổi Demo - Học thử cho học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Schedules, ta nhấn vào button Schedule Demo để mở ra màn hình thêm mới Schedule Demo.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Schedule Demo, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Schedule Demo mới.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Subject

  2. Thời gian của buổi Placement Test

  3. Giáo viên - Assistant: Trợ giảng - Phòng

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết buổi Demo được tạo.

Video hướng dẫn tạo buổi Demo cho học viên

Last updated