Targets

Target là kho dữ liệu chứa đựng tất cả các thông tin của khách hàng, từ chưa xác thực đến đã xác thực.

👉 Chi tiết các trạng thái Học viên thô (Target)

+ New : Leads mới được assign chưa được chưa chăm sóc

+ In Process : Đã có tương tác, gọi điện, tư vấn

+ Converted : Đã chuyển Target lên Lead

+ Dead : Không có tiềm năng

🎯 Tạo Target

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Targets chọn Create Target.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Target, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ required bắt buộc phải input thông tin vào, những fileld khác có thể bỏ qua, sau đó click Save để hoàn tất việc tạo ra 1 Target mới.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Target được tạo ở trạng thái Draw Data, tức có nghĩa Target này vẫn chưa được xác thực thông tin chưa có cuộc gọi để xác thực Target này có thật hay không và vẫn chưa được bàn giao cho EC chăm sóc.

Import Target

Video hướng dẫn Import Target

Bước 1: Đưa chuột vào module Targets chọn Import Targets, tính năng này cho phép người dùng Import data từ local.

Bước 2: Import danh sách khách hàng thô từ file excel theo hướng dẫn trực tiếp từ hệ thống.

Bước 3: Tải mẫu Import (nếu chưa có), sau đó đưa file lên hệ thống click vào Choose File.Sau đó click Next.

🙆♀ Ghi Chú:

1 : Dowload file Import mẫu (nếu chưa có)

2 : Lựa chọn file để Import dữ liệu

3 : Click chọn tạo target mới từ dữ liệu được import

4 : Click chọn tạo target.

Lưu ý :

- File Template dùng để Import dữ liệu Target vào hệ thống.

- Các cột có tô màu là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu ( các cột còn lại có thể có hoặc không ). Dữ liệu phải chính xác thì hệ thống mới Import học viên vào đúng.

Bước 4: Xác nhận các thuộc tính, Pre-set Import Setting. Click Next.

Bước 5: Xác nhận việc ánh xạ các thuộc tính. Click Next.

Bước 6: Xác nhận việc kiểm tra trùng, và việc check trùng này do người dùng qui định cho hệ thống lúc Import, có thể check trùng họ tên hoặc số điên thoại,... ở cột "Filed to check" . Sau đó click "Import Now" để hệ thống tiến hành Import dữ liệu vào hệ thống.

Bước 7: Kết quả sau khi Import, hệ thống sẽ báo có bao nhiêu Target được tạo, bao nhiêu Target bị trùng và bao nhiêu Target import bị lỗi do format hoặc trường dữ liệu,...

🙆♀ Ghi chú :

1: Import Again: Import lại danh sách khách hàng (Nếu muốn)

2:Exit : Thoát ra màn hình Overview của module Targets

3: Add to Targets List : Thêm danh sách khách hàng vừa được import vào hệ thống vào Tareget List để chạy Campains hoặc gửi email,..

💫 Convert Target

Bước 1: Lọc dữ liệu của Target ở trạng thái In Process (Tức dữ liệu này dã được xác thực). Tại action menu bên trái click chọn Mass Update.

Bước 2: Tiếp theo chọn Convert to Lead là Yes (data sẽ được chuyển sang module Leads và bàn giao lại cho EC) tại filer này có thể chọn thêm người Assign to , sau đó click Update.

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo Update thành công và chuyển dữ liệu về Leads.

Phân bổ người phụ trách

Bước 1: Lọc dữ liệu của Target ở trạng thái Wait for deliver. Action menu bên trái click chọn Mass Update.

Bước 2: Tiếp theo chọn học viên theo cần assign, tại đây có thể chọn 1 hoặc nhiều học viên hoặc hàng loạt học viên theo điều kiện lọc,…. Để Assign to cho User click chọn Assign. Sau đó click Update.

🙆♀ Ghi chú:

(+) : Thêm điều kiện Mass Update

(-) : Bỏ điều kiện Mass Update

Nếu muốn chọn nhiều Target thì có thể làm theo hướng dẫn các step 1,2 như hình.

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo Update thành công và Người phụ trách danh sách học viên đã tiếp nhận.

Update Lead hàng loạt từ Target

Bước 1: Export dữ liệu của Target ở trạng thái Transferred của từng Users đã Assign.

Bước 2: Những Field nằm trong khung màu đỏ là bắt buộc

+Bỏ những field trống.

+Bỏ filed ID,Tracker Key ,Assigned User ID,Team Set ID,Date Created,Date Modified,Modified By Name,Modified By ID,Created By,Created By ID,Full Name.

+Sửa filed Lead Id thành ID.

+Cột Assigned User Name lấy UserName không lấy Full Name:

Ví dụ Full Name là Dương Huyền Trang , Username là [email protected] thì lấy Username đó điền vào cột Người phụ trách (Assigned User Name).

Bước 3: Sau khi đã được File như mẫu tiến hành Import Lead theo các bước sau :

Vào module Lead, chọn Import Lead.

Click Next

Chọn file đã được chỉnh sửa theo Template, sau đó tích vào 2 ô chọn, click Next như hình

Tiếp tục click Next

Check filed có khớp với nhau hay không, nếu không khớp, chọn sau cho đúng.

Tiếp theo click Next, sau đó click tiếp Import Now. Sau khi Update thành công hệ thống báo như sau: