🍥Targets - Qui trình chăm sóc

Targets là kho dữ liệu chứa đựng tất cả các thông tin của khách hàng, từ chưa xác thực đến đã xác thực.

👉 Chi tiết các trạng thái Học viên thô (Target):

  • New (Mới): Targets mới được assign(giao phó), chưa được chăm sóc.

  • In Process (Đang chăm sóc): Targets sau khi đã có tương tác, gọi điện, tư vấn.

  • Converted (Đã chuyển đổi): Targets đã được chuyển đổi lên Leads.

  • Dead (Không có tiềm năng): Targets không có tiềm năng.

Last updated