Comment on page
🍥

Targets - Qui trình chăm sóc

Targets là kho dữ liệu chứa đựng tất cả các thông tin của khách hàng, từ chưa xác thực đến đã xác thực.
👉
Chi tiết các trạng thái Học viên thô (Target):
  • New (Mới): Targets mới được assign(giao phó), chưa được chăm sóc.
  • In Process (Đang chăm sóc): Targets sau khi đã có tương tác, gọi điện, tư vấn.
  • Converted (Đã chuyển đổi): Targets đã được chuyển đổi lên Leads.
  • Dead (Không có tiềm năng): Targets không có tiềm năng.