TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO DOTB EMS

Hệ thống quản lý đào tạo cung cấp nền tảng mạnh mẽ, chuyên nghiệp, tự động hóa toàn bộ hệ thống quản lý. Quá trình từ khâu tiếp thị, tuyển sinh đầu vào, vận hành giáo vụ cho đến chăm sóc học viên.

MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - DOTB EMS
Quy trình tổng quan trung tâm đào tạo

Last updated