Links

Void E - invoice

Hủy hóa đơn điện tử khi bị sai các trường thông tin
Có 2 cách để hủy hóa đơn điện tử khi sai các trường thông tin
Cách 1: Void E - invoice
Cách 2: Void E - invoice trên Reciept

Void E - Invoice trên Payment

Bước 1: Ở màn hình chi tiết của Payment, ở subpanel phía bên dưới, chọn tab "Receipt" và chọn Void E-invoice.
Bước 2: Nhập nội dung lý do Void E-invoice và chọn Submit.
Bước 3: Void thành công.
🙆‍♀️
Ghi chú:
Void E-invoice khi hóa đơn xuất sai bất kỳ tiêu thức nào và thời hạn Void E-invoice trong tháng đó. Trường hợp void E-invoice xảy ra vào tháng kế tiếp, liên hệ trực tiếp Phòng kế toán để được hỗ trợ.

Void E-Invoice trên Receipt

Bước 1: Ở màn hình chi tiết của Payment, ở subpanel phía bên dưới, chọn tab "Invoices" và chọn Void E-invoice.
Bước 2: Tiếp đến, chúng ta nhập lí do hủy giao dịch này.
Bước 3: Void E-Invoice thành công.