Xuất báo cáo điểm danh

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, chọn lớp cần xuất báo cáo điểm danh.

Bước 2: Tại màn hình Lớp, nhấn chọn tab Attendance sau đó chọn Export Attendance List.

Bước 3: Chọn thông tin buổi học cần xuất báo cáo điểm danh trên màn hình xuất báo cáo, sau đó Click Export.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin lớp xuất báo cáo điểm danh

  2. Chọn buổi cần xuất báo cáo điểm danh

Last updated