Import Lead

Upload dữ liệu hàng loạt học viên tiềm năng trên hệ thống

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Leads, ta nhấn vào button Import Leads để cho phép người dùng Import data từ local.

Bước 2: Import danh sách khách hàng thô từ file excel theo hướng dẫn trực tiếp từ hệ thống.

Bước 3: Tải mẫu File Import (nếu chưa có), sau đó đưa file lên hệ thống nhấn vào Choose File. Sau đó nhấn Next.

Chú thích:

 1. Download file Import mẫu (nếu chưa có)

 2. Lựa chọn file để Import dữ liệu

 3. Nhấn chọn tạo Leads mới từ dữ liệu được Import

 4. Nhấn chọn tạo và cập nhật leads.

 5. Chọn template Import dữ liệu vào hệ thống (bắt buộc chọn theo template đã cho)

🙋Lưu ý :

 • File Template dùng để Import dữ liệu Leads vào hệ thống.

 • Các cột có tô màu là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu (các cột còn lại có thể có hoặc không). Dữ liệu phải chính xác thì hệ thống mới Import học viên vào đúng.

Bước 4: Xác nhận các thuộc tính, Pre-set Import Setting. Tiếp tục Next.

Bước 5: Xác nhận việc ánh xạ các thuộc tính. Tiếp tục nhấn Next.

Bước 6: Xác nhận việc kiểm tra trùng, việc kiểm tra trùng này do người dùng qui định cho hệ thống lúc Import, có thể kiểm tra trùng họ tên hoặc số điên thoại,... ở cột "Filed to check". Sau đó ta nhấn chọn "Import Now" để tiến hành Import dữ liệu vào hệ thống.

Default- mặc định: xét trùng y như lúc bấm nút tạo dòng mới trong module.Select fields to check duplicate: kiểm tra trùng các trường dữ liệu bằng cách kéo thả qua trường "Fields to Check".

Bước 7: Kết quả sau khi Import.

🙆‍♀️ Ghi chú :

 1. Import Again: Import lại danh sách khách hàng (nếu muốn)

 2. Exit: Thoát ra màn hình Overview của module Targets

 3. Add to Target List: Thêm danh sách khách hàng vừa được import vào hệ thống vào Target List để chạy Campaign hoặc gửi email,...

Khi import dữ liệu lên hệ thống sẽ có một số lưu ý như sau:

 • Phải có đầy đủ 3 trường thông tin: Họ, Tên, Nguồn khách hàng và Số điện thoại

 • Tất cả các cột dữ liệu đang sử dụng phải ở dạng Text

 • Chuyển đổi thông tin phù hợp với ngôn ngữ sử dụng

 • Định dạnh ngày sinh theo: dd/mm/yyyy

 • Các trường thông tin dưới dạng dropdown này phải phù hợp với thông tin đã có sẵn trên hệ thống *Trong trường hợp nếu khác, các anh chị vui lòng liện hệ IT Admin bên mình để được thay đổi và chỉnh sửa

Video hướng dẫn Import Leads

Last updated