Chuyển đổi Lead hàng loạt thành Student

Bước 1: Lọc dữ liệu của Leads ở trạng thái In Process (Tức dữ liệu này đã được xác thực). Tại action menu bên trái nhấn chọn Mass Update.

Bước 2: Tiếp theo chọn Center là Global, và có thể chọn thêm người Assigned to, sau đó chúng ta nhấn chọn Update.

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo Update thành công.

Last updated