Ghi nhận Feedback/Complaint về lớp học

Trường hợp học viên có sử dụng mobile app

Bước 1: Học viên tạo Feedback và gửi cho bộ phận quản lý lớp học

Bước 2: Bộ phận quản lý lớp học nhận được Feedback của học viên (Ảnh để tạm thời)

Bước 3: Bộ phận quản lý lớp học ghi nhận và phản hồi Feedback của học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Feedback, chọn Create Feedback để mở ra màn hình thêm mới Feedback.

Bước 2: Tại màn hình tạo Feedback, nhập đầy đủ thông tin mà học viên/giáo viên,.. feedback. Sau đó nhấn nút Save.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tiêu đề Feedback

  2. Feedback của học viên nào (Ai là người Feedback)

  3. Liên quan đến lớp nào (Lớp học viên đang học)

  4. Nội dung Học viên/Phụ huynh Feedback

  5. Nguồn Feedback

👉 Status Feedback:

New: Mới nhận/tạo Feedback từ phụ huynh/học viên

Assign: Đã tiếp nhận

Pending Input: Đang xử lí

Closed: Đã giải quyết.

Hoặc có thể tạo Feedback của phụ huynh trong profile của học viên băng cách
Vào Module Students, chọn Student cần tạo Feedback.
Sau đó chọn Case.

Bước 3: Hệ thống hiển thị nội dung feedback sau khi lưu thành công.

Video hướng dẫn Ghi nhận feedback/ complaint về lớp học

Last updated