🗓️Cập nhật Ngày nghỉ

Tính năng này cho phép cập nhật hàng loạt lịch nghỉ của trung tâm ở các lớp mà có lịch học rơi vào kì nghỉ.

Bước 1: Vào trang Lớp học (Module Classes), nhấn chọn Tạo mới (Create) .

Ghi chú:
Lựa chọn Ngày lễ (Select Holidays)
Lựa chọn Là (Is any of)
Nhấn Tìm kiếm vào chọn (Search and select)

Bước 2: Chọn tất cả ngày nghỉ lễ thì nhấn ô được khoan đỏ hoặc Chọn ngày nghỉ lễ mà chúng cần cập nhật thì nhấn vào từng ô bên dưới (dưới ô được khoan đỏ).

Bước 3: Chọn tất cả danh sách lớp cần cập nhật ngày nghỉ lễ và nhấn mũi tên Hành động (Action), rồi chọn Cập nhật hàng loạt ( Mass Update), cuối cùng nhấn Cập nhật (Update).

Ghi chú:
Chọn tất cả danh sách lớp cần cập nhật ngày lễ
Cập nhật hàng loạt (Mass Update) danh sách lớp học
Tạo buổi học bù và Học bù theo lịch

Bước 4: Hệ thống thông báo danh sách lớp học cập nhật ngày nghỉ lễ thành công.

Bước 5: Thời khóa biểu của một lớp học sau khi cập nhật ngày nghỉ lễ thành công.

Nhấn chọn một lớp học trong danh sách đã cập nhật ngày nghỉ lễ, vào Thời khóa biểu của lớp học đó sẽ thấy lịch học rơi ngày nghỉ lễ ở trạng thái Đã hủy và thêm một ngày học bù theo lịch.

Last updated