Tạo mới chương trình học

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Kind of Courses, sau đó chọn Create để mở ra màn hình tạo mới Kind of Courses.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Kind of Courses, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Save để hoàn tất việc tạo ra một khóa học mới.

Muốn chỉnh sửa lại thông tin số giờ trong lớp:

Vào chương trình học => bấm edit => chọn đúng level mà mình muốn fix => bỏ check chỗ “Cố định giờ” - Fixed Hour.

🌤️ Ghi chú:

  1. Số giờ/lớp

  2. Giờ cố định của lớp học (Không được thay đổi số giờ học cho lớp này(nếu tích vào))

  3. Có thể Upgrade lên lớp mới.

  4. Tỉ lệ giờ giáo viên (chấm công theo hệ số giáo viên)

  5. Timeslot (bao gồm bao nhiêu phút/1 session)

  6. Đường dẫn của URL document của GradeBook Setting Group

Video hướng dẫn Tạo mới chương trình học

Last updated