Product Categories

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin click vào chọn Product Categories.

Bước 3: Tại màn hình Product Categories, nhấn Create Book/Gift for Catalog để mở ra màn hình tạo mới

Bước 4: Tại màn hình tạo mới , click chọn Search và Select.

Bước 5: Tại màn hình Search and select Product Categories, chọn Create.

Bước 6: Tại màn hình tạo mới Product Categories, nhập đầy đủ thông tin. Sau đó nhấn Save để hoàn tất việc tạo mới.

Bước 7: Hệ thống hiển thị thông tin Product Categories khi Save thành công.

Last updated