Convert Payment

Tính năng này được sử dụng khi học viên đã mua một gói học mà chưa sử dụng hoặc Delay số giờ cho lớp học , và họ muốn sử dụng gói học A này hoặc số giờ Delay để học gói học B hoặc mua gói học khác.

Last updated