Tạo cấu trúc bảng điểm

Gradebooks là bảng điểm ứng với từng chương trình học mà mình sẽ cấu hình và được cấu hình theo từng công thức của trung tâm của mình, tương ứng với điểm thành phần, điểm cuối kỳ của chương trình học.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Gradebook Setting, sau đó nhấn Create để tạo ra một nhóm cấu trúc bảng điểm mới.

Bước 2: Tại màn hình tạo nhóm cấu trúc bảng điểm, nhập tên nhóm cấu trúc bảng điểm (bắt buộc) và mô tả thêm (nếu có). Sau đó nhấn Save để lưu lại.

Lưu ý:

 1. Type: Progress 1, Progress 2, ... Progress 12: là cột điểm thành phần

Overall: cột điểm cuối cùng, cột điểm tổng kết

 1. Chọn nhóm cấu trúc bảng điểm của bảng điểm này.

Bước 3: Sau khi tạo 1 cấu trúc bảng điểm, màn hình sẽ chuyển sang phần cấu hình chi tiết cho các cột điểm của bảng điểm. Tại đây, tiến hành định nghĩa bảng điểm theo chương trình học của trung tâm. Cuối cùng nhấn Save Setting.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Hướng dẫn cách sử dụng công thức để cấu hình bảng điểm.

 2. Đặt tên nhóm cột điểm để gom nhóm các cột điểm có chức năng giống nhau hoặc chung một tên. (Có thể bỏ trống)

 3. Tên cột điểm

 4. Loại cột điểm (Score: Điểm; Formula: Điểm dựa trên công thức; Band: Xếp loại; Total: Điểm tổng kết; Comment: Nhận xét)

 5. Visible: Tick cho phép hiển thị cột hoặc ẩn cột

 6. Nhập điểm tối đa, loại kết quả,... phụ thuộc theo loại của cột điểm

 7. Công thức định nghĩa cấu trúc bảng điểm (chỉ xuất hiện khi loại cột điểm là formula, band, total)

 8. Bỏ cột

 9. Thêm cột

Video hướng dẫn Chỉnh sửa cấu trúc bảng điểm

Last updated