Cập nhật giao diện/tính năng

Bổ sung Attendance Sumarry thông kê trạng thái điểm danh của lớp dựa trên tỉ lệ tham dự trung bình của Học viên. Quá trình học của học viên cập nhật màu sắc và số lượng học viên

Cập nhật giao diện màn hình Điểm Danh

Bước 1: Tại màn hình lớp học, chọn biểu tượng Take Attendance/HomeWork để điểm danh học viên

Bước 2: Tại màn hình điểm danh học viên tương ứng với thông tin,nội dung buổi học giáo án, hệ thống cung cấp thêm thông tin bài học trước đó và bài học tiếp theo

Bước 3: Nếu click vào tên nội dung bài học, hệ thống sẽ dẫn đến thông tin Giáo án, và high light nộ dung giảng dạy của ngày hôm đó (today).

Cập nhật màn hình Quá trình học (Student Situation)

Giao diện Quá trình học (Student Situaiton)

Ghi chú các cập nhật :

 • Tổng học viên của Lớp : Học viên vừa có Enrolled (Ghi danh) vừa có Outstanding(Học nợ) thì sẽ được tính là OutStanding(Học nợ)

 • Trạng thái học viên gồm có: Not Started, In Progress, Delayed và Finished. Phân biệt Finished (Kết thúc thời gian học) với Delayed (cũng là kết thúc thời gian học nhưng do có bảo lưu)

 • Thay đổi tone màu pastel cho các Status, và Enrollment Process

Cập nhật màn hình Delay(Bảo lưu) trong supanel Students Situation (Quá trình học)

Ghi chú cập nhật :

Thêm option các lí do thực hiện bảo lưu : Chuyển lớp, chuyển chi nhánh, Bảo lưu, Ngừng học....

Tỷ lệ tham dự trung bình của học viên

Bước 1: Tại màn hình lớp học, chọn biểu tượng Take Attendance/Home Work để điểm danh học viên

Bước 2: Điểm danh học viên

Tại màn hình điểm danh học viên, quản lý lớp sẽ chọn trạng thái tham dự lớp học ngày hôm đó của học viên là Có mặt (Present), Đi trễ (Late), Vắng có phép (Excused), Vắng không phép (Absent)

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động tính dựa trên công thức

Mặc định hệ thống sẽ cấu hình

 • P: Có mặt (Present) ==> 100%

 • L: Đi trễ (Late) ==> 75%

 • E: Vắng có phép (Excused) ==> 50%

 • A: Vắng không phép (Absent) ==> 0%

 • -none-: Không điểm danh ==> Không tính

VD: Học viên đi học Có mặt 3 buổi, Đi trễ 1 buổi, Vắng không phép 1 buổi và Không điểm danh 1 buổi thì tỉ lệ sẽ là:

Cập nhật thống kê tỷ lệ tham dự trung bình của lớp tại màn hình Điểm danh

Tỉ lệ tham dự trùng bình của lớp tính bằng trung bình cộng của các học viên và đếm số lượng theo công thức sau:

Chú thích:

 1. Tỷ lệ tham dự trung bình (Average Attendance): bằng trung bình cộng tỷ lệ tham dự của các học viên

 2. Tỷ lệ tham dự đầy đủ (Students with perfect attendance): Là những học viên có tý lệ tham dự >= 90%

 3. Tỷ lệ tham dự trên mức trung bình (Students with average or above average attendance): là những học viên có tỷ lệ tham dự >= 50% bao gồm tỷ lệ học viên perfect attendance

 4. Tỷ lệ tham dự dưới mức trung bình (Students with below average attendance): là những học viên có tỷ lệ tham dự <= 50%

Cấu hình tỷ lệ tham dự của học viên

Bước 1: Tại Avatar người dùng, trỏ chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình module Administration, nhấp chuột chọn Dropdown Editor.

Bước 3: Tại màn hình chi tiết Dropdown, lựa chọn mục "att_config_options".

Bước 4: Nhập thông tin cần thêm cho chương trình cần cài đặt ở mục Item Name và Display Name (Lưu ý: 2 thông tin này nhập giống nhau). Sau đó bấm Add. Cuối cùng bấm Save để hoàn tất.

Ghi chú:

 1. Edit: Chỉnh sửa tên hiển thị của Item

 2. Remove: Xoá Item

 3. Item Name: Tên định danh Item

 4. Display Label: Tên hiển thị của Item trong Dropdown (Có thể thay đổi trường thông tin này theo ngôn ngữ của hệ thống đang sử dụng)

 5. Add: Thêm giá trị Item mới vào List Items

Lưu ý : Cấu hình hạng mục này sẽ thực hiện trên 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Xuất kết quả điểm danh tại supanel Điểm danh

Bước 1: Tại màn hình Lớp, nhấn chọn tab Attendance sau đó chọn Export Attendance List.

Bước 2: Chọn thông tin buổi học cần xuất báo cáo điểm danh trên màn hình xuất báo cáo, sau đó Click Export.

Lưu ý 👍

File Attendance Export

- Bổ sung ngày giờ từ buổi học

- Đồng bộ màu sắc Attendance Type theo cấp độ (P: 100%, L: 75%, E: 50%, A: 0%)

- Bổ sung Overal Atd% (Tỉ lệ tham dự trung bình của Học viên)

Ghi chú:

 • Người dùng có thể xem chi tiết ngày giờ của buổi học

 • Đồng bộ màu sắc Attendance Type theo cấp độ P (Present): 100% màu xanh , L (Late): 75% màu vàng, E (Excused): 50% màu cam, A (Absent) : 0% màu đỏ

 • Overal Atd% ( Tỉ lệ tham dự trung bình của Học viên): Bằng tỷ lệ trung bình các buổi học

Last updated