👨‍🎓Students - Học viên chính thức

Học viên tiềm năng sẽ được chuyển đổi từ học viên chính thức khi học viên tiềm năng mua một khóa học hoặc để trả một khoản phí đặt cọc.

👉 Chi tiết các trạng thái học viên:

  • Waiting for class: Đã được convert lên thành học viên, dù có hay chưa có payment nào.

  • In Progress: Đã xếp học viên vào lớp.

  • Delay: Khi thực hiện thao tác bảo lưu (hoàn tất học phí mới được bảo lưu).

  • Outstanding: Học nợ (Chưa đóng đủ học phí cho khóa học hoặc add vào lớp cho học nợ khi chưa có payment nào).

  • Finished: Hoàn tất việc học.

  • Stop: Học viên không đăng kí lớp học mới, sau 60 ngày.

Last updated