Students

Convert Leads thành học viên chính thức khi Leads depost hoặc đăng kí gói học ở trung tâm.

👉 Chi tiết các trạng thái học viên :

+ Waiting for class: Đã được convert lên thành học viên, dù có hay chưa có payment nào.

+ In Progress: Đã xếp học viên vào lớp.

+ Delay : Khi thực hiện thao tác bảo lưu (hoàn tất học phí mới được bảo lưu)

+ Outstanding : Học nợ (Chưa đóng đủ học phí cho khóa học hoặc add vào lớp cho học nợ khi chưa có payment nào).

+ Finished : Hoàn tất việc học.

+ Stop : Học viên không đăng kí lớp học mới, sau 60 ngày.

Convert to Student

Bước 1: Click chuột vào module Leads , chọn Lead muốn chuyển đổi thành HV chính thức.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Lead, click Convert to Student để chuyển đổi HV chính thức.

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình tạo mới Student, nhập thông tin yêu cầu, click “Create Student” hoàn tất chuyển đổi.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin Student mới được tạo. Trạng thái của Student sẽ là Waiting to class. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Completed.

Cập nhật hồ sơ Học viên

Bước 1: Vào Profile học viên, chọn Edit.

Bước 2: Sau đó upload ảnh đại diện của học viên lên , cập nhật thông tin ngày sinh hoặc số điện thoại (Nếu có).

Bước 3: Cuối cùng click Save.