Students

Convert Leads thành học viên chính thức khi Leads depost hoặc đăng kí gói học ở trung tâm.

👉 Chi tiết các trạng thái học viên :

+ Waiting for class: Đã được convert lên thành học viên, dù có hay chưa có payment nào.

+ In Progress: Đã xếp học viên vào lớp.

+ Delay : Khi thực hiện thao tác bảo lưu (hoàn tất học phí mới được bảo lưu)

+ Outstanding : Học nợ (Chưa đóng đủ học phí cho khóa học hoặc add vào lớp cho học nợ khi chưa có payment nào).

+ Finished : Hoàn tất việc học.

Convert to Student

Bước 1: Click chuột vào module Leads , chọn Lead muốn chuyển đổi thành HV chính thức.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Lead, click Convert to Student để chuyển đổi HV chính thức.

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình tạo mới Student, nhập thông tin yêu cầu, click “Create Student” hoàn tất chuyển đổi.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin Student mới được tạo. Trạng thái của Student sẽ là Waiting to class. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Completed.