Quản lý phiếu thu

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment, chọn Payment muốn thực hiện việc xuất phiếu thu.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Payment, chọn tab subpanel “Receipts”, sau đó chọn Export để tiến hành xuất phiếu thu cho học viên.

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện việc xuất phiếu thu cho học viên.

Last updated