Drop to Payment Delay

Tính năng này được sử dụng khi học viên đã mua và đã sử dụng được một khoản với KOC là A nhưng lại muốn sử dụng phần remain của gói đã mua này để học KOC B, thì người dùng sẽ phải convert qua số tiền ,sau đó tạo lại payment sử dụng số tiền đó để mua gói KOC B.

Nếu như gói học A mà học viên đã mua mà chưa sử dụng số giờ nào cho lớp học , và muốn sử dụng gói học A này để học gói học B thì lúc này chỉ cần thao tác các bước 4,5 bên dưới.

Bước 1: Chọn payment mà học viên đã mua trước đó. Trong thông tin payment chọn "Admin Action", lưu ý lúc nào use type à Hour, sau đó chọn Drop Payment.

Bước 2: Tại màn hình Drop Payment, chọn button "Drop to Payment Delay" và nhập lí do Drop.

Bước 3: Sau khi drop payment thành công, trong profile của học viên sẽ sinh ra một payment delay như hình bên dưới, lúc này người dùng sẽ nhấn vào ID của payment delay này.

Bước 4: Tại màn hình Payment Delay, chọn action "Convert Payment". Lúc này use type vẫn là Hour.

Bước 5: Sau đó chọn use type là "To Amount", và cuối cùng nhấn chọn Submit.

Bước 6: Màn hình hiển thị thông tin covert payment thành công khi đã chuyển sang Amount. Lưu ý use type khi chuyển thành công sẽ là Amount.

Last updated