🇲🇬Xử lí dữ liệu

Hướng dẫn này dành cho Admin khắc phục dữ liệu người dùng cuối thao tác sai hoặc không thao tác Delay học viên được trên hệ thống

1. Xử lí dữ liệu thông tin Remain Carry bị âm trên hồ sơ học viên.

Bước 1: Xóa tất cả thông tin Enrollment của học viên từ quá khứ đến hiện tại. (Việc xóa này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phân bổ của quá khứ. Vì thông tin học viên Enrollment trong lớp trước đó sẽ không chính xác, có thể sai ngày bắt đầu, thông tin học phí,..).

Lưu ý:

Trước khi xóa thông tin Enrollment trong tab Enrollment học viên, người dùng nên chụp lại lịch sử học viên học trong từng thời điểm. Để việc enroll lại học viên sẽ chính xác hơn và ít ảnh hưởng đến doanh thu phân bổ

Bước 2: Sau khi đã xóa thông tin Enrollment, tiến hành Enroll lại thông tin học viên vào lớp.

Theo hướng dẫn >> Tại Đây <<.

Lưu ý:

(*): Start/Finish: Lựa chọn khoảng thời gian Enroll học viên như thời điểm quá khứ (trước đó đã lưu lại lịch sử qua hình ảnh).

(*): Enrollment Date: Lựa chọn thời gian thực hiện thao tác Enrollment học viên (Lưu ý : Chọn thời gian này doanh thu phân bổ sẽ phân bổ tính từ thời điểm bạn chọn thời gian Enrollment học viên nên chọn y như thời gian Enrollment Date ở quá khứ mà trước đó đã lưu lai lịch sử ).

2. Xử lí thông tin học viên Delay không thực hiện được trên EMS

Bước 1: Xóa thông tin Enrollment của học viên với lớp học viên đang hoc không thực hiện Delay được. (Việc xóa này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phân bổ của quá khứ. Vì thông tin học viên Enrollment trong lớp trước đó sẽ không chính xác, có thể sai ngày bắt đầu, thông tin học phí,..).

Lưu ý:

Trước khi xóa thông tin Enrollment trong tab Enrollment học viên, người dùng nên chụp lại lịch sử học viên học trong từng thời điểm. Để việc enroll lại học viên sẽ chính xác hơn và ít ảnh hưởng đến doanh thu phân bổ.

Bước 2: Sau khi đã xóa thông tin Enrollment, tiến hành Enroll lại thông tin học viên vào lớp.

Theo hướng dẫn >> Tại Đây <<.

Lưu ý:

(*): Start/Finish: Lựa chọn khoảng thời gian Enroll học viên như thời điểm quá khứ (trước đó đã lưu lại lịch sử qua hình ảnh).

(*): Enrollment Date: Lựa chọn thời gian thực hiện thao tác Enrollment học viên (Lưu ý: Chọn thời gian này doanh thu phân bổ sẽ phân bổ tính từ thời điểm bạn chọn thời gian Enrollment học viên nên chọn y như thời gian Enrollment Date ở quá khứ mà trước đó đã lưu lai lịch sử ).

Last updated