Thêm mới Tasks

Tạo nhiệm vụ cho học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, nhấn vào tên của học viên để mở ra màn hình thông tin chi tiết của học viên.

Bước 2: Ở màn hình thông tin chi tiết của Students, ở subpanel phía bên dưới, ta chọn vào tab "Tasks" và bấm vào dấu cộng (+).

Bước 3: Tại màn hình tạo mới Task, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường bắt buộc phải nhập thông tin vào, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Task mới.

Bước 4: Màn hình sau khi tạo mới Task.

Last updated