📉Discounts

Hướng dẫn nhập liệu trên file Master Data

  1. Tên chiết khấu

  2. Thời gian áp dụng chiết khấu

  3. Mức ưu đãi khi áp dụng chiết khấu, có thể là giảm %/ giá bán hoặc giảm bằng tiền

  4. Chi tiết: Mô tả thông tin liên quan đến chiết khấu, hình thức áp dụng, đối tượng áp dụng.

Quản lý chiết khấu - Discount

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Discount, chọn Create Discount để mở ra màn hình tạo mới Discount.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới chiết khấu, nhập đầy đủ các trường thông tin cần thiết, sau đó chọn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin Discount

  2. Số tiền/ Phần Trăm Discount.

  3. Discount áp dụng với hình thức Payment Cashholder/Book/Gift/All.

  4. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc discount.

🙋‍♂️ Lưu ý: Có thể chỉ nhập số tiền hoặc phần trăm Discount

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chiết khấu sau khi đã tạo thành công.

Video Hướng dẫn tạo Discounts dựa trên Master Data

Last updated