Product Types

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình admin, chọn Product Types.

Bước 3: Tại màn hình Product Types, click chọn Create Product Types.

Bước 4: Tại màn hình tạo mới Product Types, nhập đầy đủ thông tin của Product Types. Sau đó nhấn Save để hoàn thành việc tạo mới.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tên loại Book/Gift

  2. Order : Độ ưu tiên (Loại hay sử dụng hoặc quan trọng để số 1)

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông tin Product Types khi Save thành công.

Last updated