Covert Target - Chuyển đổi Target

Chuyển đổi Target thành Lead (chuyển đổi dữ liệu thô thành học viên tiềm năng) sau khi bộ phần Marketing đã xác thực thông tin của học viên và tiến hành chuyển đổi cho bộ phận Tuyển sinh

Có hai cách để chuyển đổi Targets thành Leads

Last updated